Elymnias nesaea hypereides(Tiger Palmfly)

Found 26 Dec. 2017. Posted 25 Jan. 2018. Keningau
Found 26 Dec. 2017. Posted 18 Jan. 2018. Keningau
Found 1 Jan. 2016. Posted 20 Dec. 2017. Keningau